Stypendia szkolne

INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze informuje, że od dnia 1 września 2016 roku wnioski o udzielenie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 1.

1. Stypendium szkolne przysługuje:

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Stypendium szkolne nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Płoniawy-Bramura

STYPENDIUM SZKOLNE

1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin:
- w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
- w których występuje alkoholizm lub narkomania,
- niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 złotych
3. Stypendium szkolne udziela się w formie:
- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą min takich jak:
- zajęcia z języka obcego
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia muzyczne,
- inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą,
- częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę lub kolegium wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym,
- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym min takiej jak:
- podręczniki szkolnych,
- książek i wydawnictw służących uzupełnieniu lub poszerzeniu wiedzy ucznia,
- tornistrów, plecaków i toreb szkolnych, przyborów szkolnych, zeszytów i innego wyposażenia szkolnego,
- stroju gimnastycznego, butów sportowych oraz dresów,
- komputera i oprogramowania
- sprzętu muzycznego,
- abonamentu internetowego,
- mebli edukacyjnych ( biurko, krzesło)
- innych pomocy naukowych służących celom edukacyjnym.
- w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium szkolne może być przeznaczone na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ( bilety miesięczne )
4. stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 94,40 zł i nie może przekraczać miesięcznie 236,00 zł w okresie od 1 listopada 2015 do 31 października 2016
5. stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięcznie lub jednorazowo.

ZASIŁEK SZKOLNY


1. Zasiłek szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego ( np pożar mieszkania, nagła choroba w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia). Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dluższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

1 Złożenie wniosku o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2016/2017 w dniach od 1 do 15 września 2016 r. Słuchacze kolegiów  w terminie do 15 października 2016 r.
2 Dołączenie do wniosku stosownych zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj z sierpnia.
Druk wniosku dostępny będzie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze w pokoju nr 1 oraz na stronie: www.bip.ops.ploniawy-bramura.pl
Osoby pełnoletnie powinny składać wnioski osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika ( rodzic, opiekun prawny)

DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
Dokumentami tymi będą rachunki, faktury i inne imienne dowody wpłaty związane z wydatkami (np zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego) wystawione w okresie, na który została przyznana pomoc materialna ( I semestr od 1 lipca 2016 do 31 grudnia 2016, II semestr od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 ) i potwierdzających celowość wydatków.
Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.
Osoby otrzymujące stypendium szkolne zobowiązani są niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania ww świadczenia. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


KRYTERIUM DOCHODOWE

Aby otrzymać stypendium szkolne dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 514,00 złotych.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Osoba pracująca: zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto za m-c poprzedzający miesiąc złożenia wniosku
Osoba bezrobotna:
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku,
- oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – dla osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
Osoba korzystająca ze świadczeń OPS-u zaświadczenie lub decyzja OPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, okresowy, rodzinny, pielęgnacyjny)
- zaświadczenie o wysokości dodatku mieszkaniowego
Zasiłek celowy nie jest wliczany do dochodu.
Emeryci i renciści:odcinek emerytury/renty za m-c poprzedzający złożenie wniosku
Rolnicy: zaświadczenie o wielkości hektarów przeliczeniowych (przyjmuje się że dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288,00 zł)
Osoba otrzymująca alimenty: wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub decyzja o przyznaniu funduszu alimentacyjnego z OPS
Osoba otrzymująca inne stypendia: zaświadczenie o wysokości stypendiów
Osoby wykonujące prace dorywcze: oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.
W przypadku utraty dochodu należy przedstawić dokument potwierdzający ten fakt np świadectwo pracy.

Wytworzył:
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2016-08-25 09:16:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2016-08-25 09:34:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki