Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej logo 2023 flaga i godło Polski

 

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO


Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze  14.02.2024 roku zawarł umowę z Wojewodą Mazowieckim Panem Mariuszem Frankowskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania Gminie w 2024r roku środków Finansowych Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
Powyższy Program będzie realizowany od 16.02.2024 r. do 31 grudnia 2024r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoniawach-Bramurze.
Źródłem finansowania wyżej wymienionego Programu są środki z Funduszu Solidarnościowego na 2024r.

Całkowity koszt realizacji powyższego zadania w Gminie Płoniawy-Bramura wynosi: 192.829,02 zł.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gminy Płoniawy-Bramura, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100, z późn.zm.).

Program ma zapewniać:
1) wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcie uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Uczestnik Programu za usługi asystencji osobistej nie ponosi odpłatności.


Kierownik OPS
Monika Mierzejewska

Wytworzył:
Monika Mierzejewska
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2023-02-28 14:53:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2024-02-15 15:46:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki