Złotówka za złotówkę

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO) OBOWIĄZUJĄCĄ OD 25 MAJA 2018 ROKU.

Wzory wniosków

Od 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 roku, poz.995), która wprowadziła zasadę „złotówka za złotówkę”:

W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę kryterium - 674,00 zł a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności – 764,00 zł, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny.

Łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa powyżej, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:

  1. Zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków;
  2. Dodatków do zasiłku rodzinnego – z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu samotnego wychowywania dziecka, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej i z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
  3. Dodatków do zasiłku rodzinnego – z tytułu urodzenia dziecka, z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego i z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, podzielonych przez 12.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z powyższą zasadą, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

Zasadę „złotówka za złotówkę” stosuje się odpowiednio w przypadku osoby uczącej się.

PRZYKŁAD 1:

W styczniu 2016 roku trzyosobowa rodzina z jednym dzieckiem ubiega się o następujące świadczenia rodzinne:

  1. Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku pomiędzy 5 a 18 rokiem życia (118,00 zł)
  2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100,00 zł jednorazowo)

Kryterium dochodowe uprawniające rodzinę do świadczeń rodzinnych to 674,00 zł na osobę w rodzinie, czyli 2.022,00 zł dla całej rodziny (674,00 zł x 3 osoby).

Dochód na osobę w rodzinie wynosi 685,00 zł.

Łączny dochód całej rodziny wynosi 2.055,00 zł miesięcznie ( 685,00 zł x 3 osoby).

Dochód rodziny przekracza kryterium o 33,00 zł.

Łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami wynosi:

118,00 zł x 10 miesięcy/10 miesięcy + 100,00 zł /12 miesięcy = 118,00 zł + 8,33 zł = 126,33 zł

Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę” kwota do wypłaty dla rodziny wynosi różnicę między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (126,33 zł) a kwotą o którą dochód przekroczył kryterium (33,00 zł), czyli 93,33 zł miesięcznie (126,33 zł – 33,00 zł).

PRZYKŁAD 2:

W styczniu 2016 roku trzyosobowa rodzina – matka z dwójką dzieci ubiega się o następujące świadczenia rodzinne:

  1. Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku między 5 a 18 rokiem życia ( 118,00 zł)
  2. Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku pomiędzy 5 a 18 rokiem życia, które w miesiącu kwietniu kończy 18 rok życia ( od stycznia do kwietnia 118,00 zł a od maja do października 129,00 zł)
  3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100,00 zł jednorazowo na każde dziecko)
  4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdu do szkoły (63,00 zł od stycznia do czerwca i od września do października na jedno dziecko)

Kryterium dochodowe uprawniające rodzinę do świadczeń to 674,00 zł na osobę w rodzinie, czyli 2.022,00 zł dla całej rodziny (674,00 zł x 3 osoby).

Dochód na osobę w rodzinie wynosi 691,70 zł.

Łączny dochód całej rodziny wynosi 2.075,10 zł miesięcznie (691,70 zł x 3 osoby).

Dochód rodziny przekracza kryterium o 53,10 zł.

Łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami dla tej rodziny wynosi:

Od stycznia do kwietnia:

2 x 118,00zł x 4 miesiące/4 miesiące + 2 x 100,00 zł/12 miesięcy + 63,00 zł x 8 miesięcy/12 miesięcy = 236,00 zł + 16,66 zł + 42,00 zł = 294,66 zł

Od maja do października:

118,00 zł x 6 miesięcy/6 miesięcy + 129,00 zł x 6 miesięcy/6miesięcy + 2 x 100,00 zł/12 miesięcy + 63,00 zł x 8 miesięcy/12 miesięcy = 118,00 zł + 129,00 zł + 16,66 zł + 42,00 zł = 305,66 zł

Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę” kwota do wypłaty dla rodziny wynosi różnicę między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą o którą dochód przekroczył kryterium, czyli:

Od stycznia do kwietnia: 241,56 zł miesięcznie ( 294,66 zł – 53,10 zł)

Od maja do października: 252,56 zł miesięcznie ( 305,66 zł – 53,10 zł).

Wytworzył:
Jolanta Kałamańska
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2018-03-20 08:08:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2018-07-03 13:05:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki