Świadczenie rodzicielskie

ZAPOZNAJ SIĘ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO) OBOWIĄZUJĄCĄ OD 25 MAJA 2018 ROKU.

Wzory wniosków

Od dnia 1 stycznia 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza nowe świadczenie rodzinne: ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE                                                         

Komu przysługuje świadczenie rodzicielskie?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 1. Matce dziecka;
 2. Opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
 3. Rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia;
 4. Osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka , wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka, w przypadku:

 1. Skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 2. Śmierci matki dziecka;
 3. Porzucenia dziecka przez matkę.

Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:

 1. W tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
 2. Jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

Komu nie przysługuje świadczenie rodzicielskie?

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

 1. Co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny, rodzina zastępcza, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego  lub okres urlopu rodzicielskiego;
 2. Dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej – w przypadku rodziców i osoby przysposabiającej dziecko;
 3. osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki ;
 4. W związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 5. Rodzicom, opiekunowi faktycznemu, rodzinie zastępczej lub osobie, która przysposobiła dziecko, przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Przez jaki okres przysługuje świadczenie rodzicielskie?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

 1. 52 tygodnie – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 2. 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 3. 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 4. 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 5. 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Od kiedy przysługuje świadczenie rodzicielskie?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia :

 1. Porodu w przypadku matki lub ojca;
 2. Objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia;
 3. Przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Wysokość świadczenia rodzicielskiego

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości  1.000,00 zł miesięcznie.

Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się , dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc  zaokrągla się do 10 groszy w górę.

W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art.73 ust.1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu  lub w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art.73 ust.3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku opiekuna faktycznego i rodziny zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy licząc od dnia urodzenia dziecka, przysposobienia dziecka lub objęcia dziecka opieką.

W przypadku złożenia wniosku po terminie, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Wytworzył:
Jolanta Kałamańska
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2018-03-20 08:14:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2018-07-03 13:04:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki