Przeciwdziałanie przemocy domowej

Przemoc domowa - należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej-  ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r.poz. 1249, z późn. zm.),

PAMIĘTAJ !
Nic nie usprawiedliwia aktów przemocy!
Sprawca każdego rodzaju przemocy winien być pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Przemoc domowa jest przestępstwem ściganym przez prawo, zjawisko to występuje we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej, rzadko bywa jednorazowym incydentem – jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy przemoc może się powtórzyć.

POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ:

W twoim środowisku lokalnym działa szereg Instytucji mających za zadanie pomóc osobom doznajacym przemocy i ich rodzinom. Jest to m.in.:

 • Zespól interdyscyplinarny w Płoniawach-Bramurze (działający w Ośrodku Pomocy Społecznej, Adres: Płoniawy-Bramura 83c, 06-210 Płoniawy-Bramura, tel. 297178963, e-mail: zi@ploniawy-bramura.pl)
 • Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (siedziba w Urzędzie Gminy Płoniawy-Bramura)
 • Policja
 • Ochrona Zdrowia
 • Oświata

Pomoc w sytuacji występowania przemocy domowej możesz uzyskać także kontaktując się z:

 • „Niebieska Linia” – Poradnią Telefoniczną dla osób pokrzywdzonych przemocą i innymi przestępstwami (tel.22 668 70 00 -czynny 7 dni w tyg 24h/dobę)
 • Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  - tel. 800-120-002
 • Centrum Praw Kobiet 800 107 777
 • Kryzysowym Telefonem Zaufania (dla osób przeżywających kryzys emocjonalnym) 116 123

! REAGUJ NA KRZYWDĘ !

Jeśli jesteś świadkiem:

! Możesz anonimowo powiadomić policję i prokuraturę. Podaj adres sąsiadów, opisz dokładnie, kiedy i co złego się u nich dzieje.

! Wyślij anonimowy list do Sądu Rodzinnego

Jeśli jesteś ofiarą:

! Nie wahaj się wezwać na pomoc policję - 997 lub 112

Policjant może wypełnić w twojej obecności Niebieską Kartę i odizolować sprawcę

! Zadbaj o dowody przemocy domowej. Zgłoś się po pomoc medyczną i zaświadczenie o obrażeniach.

! Złóż zawiadomienie o przestępstwie w prokuraturze. Prokurator może wystąpić do sądu o natychmiastowe zastosowanie wobec sprawcy aresztu tymczasowego.

! PAMIĘTAJ, ŻE PRZEMOC NIE SKOŃCZY SIĘ SAMA !

Formy przemocy:

PRZEMOC FIZYCZNA

Każde zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary mogące prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (m.in. popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nie udzielenie koniecznej pomocy).

PRZEMOC PSYCHICZNA

Agresywne zachowania, które mają charakter poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują emocjonalne cierpienie lub ból (m.in. wyśmiewanie, wyzywanie, stała krytyka, kontrolowanie ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, zawstydzanie, oskarżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie).

PRZEMOC SEKSUALNA

Wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych.

PRZEMOC EKONOMICZNA

Uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny).

CYBERPRZEMOC

To forma nękania poprzez urządzenia cyfrowe, najczęściej występują w internecie, poprzez wysyłanie lub publikowanie obraźliwych treści o kimś, w tym filmów, obrazów oraz wiadomości. Istnieje bardzo wiele rodzajów cyber przemocy.

SKUTKI PRZEMOCY

Długotrwałe trwanie w przemocy prowadzi do zaburzeń charakterystycznych dla osób przeżywających ekstremalne, traumatyczne doświadczenia. Osoby przystosowują się powoli do roli ofiary i przestają się bronić. Konieczna jest wtedy pomoc z zewnątrz!

Dzieci wzrastające w domu przepełnionym przemocą są jej często zapomnianymi ofiarami.

Doznają przemocy nie tylko wtedy, gdy są bezpośrednio maltretowane lub zaniedbywane przez rodziców lub opiekunów. Cierpią także wtedy, gdy są świadkami przemocy dorosłych.

Przemoc domowa wyrządza dzieciom wiele poważnych szkód zarówno fizycznych, jak i psychicznych, których skutki są odczuwalne również w życiu dorosłym.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej pamiętaj że:

Twoim moralnym i prawnym obowiązkiem jest zareagowanie i zgłoszenie tego faktu odpowiednim instytucjom.

Od Twojej reakcji może zależeć czyjeś zdrowie, a nawet życie!    NIE CZEKAJ!

„NIEBIESKA KARTA” – to system pomocy osobom doznającym przemocy.

1.   Jak ja uruchomić?

 • Zgłoś się do wybranej instytucji pomocowej, np. Ośrodka Pomocy Społecznej, na Policję, przedstawiciela Ochrony Zdrowia, oświaty lub Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 • Opowiedz o swoich doświadczeniach lub opisz sytuację osoby, o której wiesz lub podejrzewasz, że doświadcza przemocy.

2.   Na czym polega?

Kiedy zapada decyzja o wszczęciu Procedury, rozpoczyna się szereg działań zmierzających do zaprzestania występowania przemocy domowej:

 • Uzupełnienie Karty A (informacja o sytuacji i aktach przemocy). Karta trafia do Zespołu Interdyscyplinarnego. Ten powołuje tzw. Grupę Diagnostyczno-Pomocową, a więc osoby, które będą zajmować się Twoją sprawą. Otrzymasz od nich Kartę B (informacje prawne i praktyczne dla osoby doznającej przemocy).
 • Członkowie Grup Diagnostyczno-Pomocowej zapraszą Cię na spotkanie w celu uzyskania szczegółowych informacji. Stworzą indywidualnych plan pomocy zapisane w Karcie C.
 • W dalszej części Procedury, na spotkanie zostanie zaproszona osoba stosująca przemoc. Zostanie ona zawezwana do zaprzestania stosowania przemocy-Karta D.
 • Członkowie Grupy Diagnostyczno-Pomocowej będą wspierać Cię w realizacji wspólnie zaplanowanych działań. Odbywać się to będzie m.in. poprzez okresowe spotkania z Tobą i oddzielnie z osobą stosującą przemoc. Miej świadomość, że w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia Twojego i Twojej rodziny zarówno Policja jak i Żandarmeria Wojskowa mogą natychmiastowo nakazać sprawcy opuścić mieszkanie lub zakazać mu zbliżania się do niego.

3.    Zakończenie procedury – następuje w momencie ustania przemocy.

schemat przebiegu procedury niebieskiej karty

Wytworzył:
Barbara Majkowska
Udostępnił:
Winnicki Tomasz
(2024-02-14 13:10:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Winnicki Tomasz
(2024-02-14 13:20:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki